ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕYΘΥΝΗ ΔΙΑΦHΜIΣΗ ΚΑΙ ΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

1 Εισαγωγή
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μεταφράζονται σε συγκεκριμένες διατάξεις, τις  αρχές των οποίων η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών δεσμεύεται να ακολουθήσει για την υπεύθυνη διαφήμιση και την επικοινωνία μάρκετινγκ. Αυτό το έγγραφο είναι ένα ειδικό πλαίσιο για τα καλλυντικά προϊόντα που ενοποιεί τις υφιστάμενες αρχές και βέλτιστες πρακτικές και θέτει κοινό έδαφος για τη διαφήμιση και επικοινωνία μάρκετινγκ για τα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρώπη.

 

1.1 Ρυθμιστικό πλαίσιο:
Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές συμμορφώνονται με τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στις:

 1. Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
 2. Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση.
 3. Το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 1223/2009 σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα (εφεξής καλούμενος Κανονισμός των Καλλυντικών), το οποίο αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί των προϊόντων θα πρέπει "να μην χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν στα καλλυντικά προϊόντα χαρακτηριστικά ή λειτουργίες που δεν έχουν" και ζητά τη σύσταση κοινών κριτηρίων για όλους τους τύπους των ισχυρισμών. Τα εν λόγω κριτήρια αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 4. Ο ενοποιημένος ICC Κώδικας Διαφήμισης και Πρακτικής Επικοινωνίας Μάρκετινγκ.

 

1.2 Ορισμοί:
Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων αρχών:

 1. Ο όρος "καλλυντικό προϊόν" νοείται "κάθε ουσία ή μείγμα που προορίζεται να έλθει σε επαφή με τα εξωτερικά μέρη του ανθρώπινου σώματος (επιδερμίδα, τριχωτά μέρη του σώματος και της κεφαλής, τα νύχια, τα χείλη και τα εξωτερικά γεννητικά όργανα) ή με τα δόντια και τους βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας, με αποκλειστικό ή κύριο σκοπό τον καθαρισμό τους, τον αρωματισμό τους, τη μεταβολή της εμφάνισής τους, την προστασία τους, τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή τη διόρθωση των σωματικών οσμών” (άρθρο 2 του Κανονισμού).
 2. "Ισχυρισμοί καλλυντικών προϊόντων" αναφέρεται σε "κείμενο, ονομασίες, σήματα, εικόνες και απεικονίσεις ή άλλα σύμβολα" που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την εμπορία και τη διαφήμιση των καλλυντικών προϊόντων (άρθρο 2 του Κανονισμού).
 3. Ο όρος "διαφημίζω" ή "διαφήμιση" νοείται "κάθε μορφή επικοινωνίας μάρκετινγκ που με οποιοδήποτε μέσο, συνήθως έναντι αμοιβής ή άλλου τιμήματος" (Ενοποιημένος Κώδικας ICC). Αυτό περιλαμβάνει και την ψηφιακή επικοινωνία μάρκετινγκ.
 4. "Παραπλανητική διαφήμιση" νοείται "κάθε διαφήμιση που με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται κι εξαιτίας του απατηλού χαρακτήρα της, είναι πιθανό να επηρεάσει την οικονομική τους συμπεριφορά ή για τους λόγους αυτούς, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει έναν ανταγωνιστή" (Οδηγία 2006/114/EΚ).
 5. Ο όρος "μέσος καταναλωτής" νοείται “κάθε πρόσωπο, που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, λαμβανομένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών παραγόντων” (αιτιολογική σκέψη 18, της οδηγίας 2005/29/ΕΚ).

1.3 Πεδίο εφαρμογής
Οι κατευθυντήριες αρχές έχουν ως στόχο να καθορίσουν το κοινό έδαφος για την υπεύθυνη διαφήμιση των καλλυντικών προϊόντων σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως με όλες τις αυτο-ρυθμιστικές διατάξεις, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστούν για να αντικατοπτρίζουν τις τοπικές συνθήκες σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές και αξιόπιστες. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι εθνικοί κανόνες, ενώ καλύπτουν την κοινή πανευρωπαϊκή βάση, μπορεί να ξεπεράσουν αυτές τις κατευθυντήριες αρχές ανά περίπτωση.

 

1.4 Συμμετοχή στη σύνταξη των κατευθυντήριων αρχών
Αντανακλώντας το αποδεκτό πρότυπο βέλτιστης πρακτικής για την αποτελεσματική αυτό-ρυθμιστική διαφήμιση1 , η Cosmetics Europe είχε διαβουλεύσεις με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη για την κατάρτιση αυτών των κατευθυντήριων αρχών.

1 βλ. Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006 για Αυτορρύθμιση στο διαφημιστικό τομέα της ΕΕ

 

1.5 Εφαρμογή
Όλα τα μέλη της Cosmetics Europe δεσμεύονται να εφαρμόσουν και να υποστηρίξουν, στο γράμμα και στο πνεύμα, τις κατευθυντήριες αρχές. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα, και να αντανακλά το αποδεκτό ευρωπαϊκό μοντέλο βέλτιστης πρακτικής, οι εθνικοί σύνδεσμοι καλλυντικών μέλη της Cosmetics Europe ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με τα αντίστοιχα Αυτο-ρυθμιστικά Συμβούλια Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) με τον πιο κατάλληλο τρόπο, με σκοπό τα Συμβούλια αυτά να θεσπίσουν τις αρχές αυτές σε εθνικό επίπεδο.

Σε χώρες όπου για το σκοπό αυτό ένα ΣΕΕ υιοθετεί συγκεκριμένες εθνικές κατευθυντήριες γραμμές, το ΣΕΕ είναι υπεύθυνο για την εκδίκαση καταγγελιών από τους ανταγωνιστές και τους καταναλωτές, και τη διασφάλιση της διόρθωσης τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Σε αυτή την περίπτωση, το ΣΕΕ είναι επίσης σε θέση να εφαρμόσει τις υφιστάμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις επανειλημμένων παραβάσεων.

 

1.6. Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και αναθεώρηση
Η Cosmetics Europe δεσμεύεται να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις για την πρόοδο όσον αφορά τις κατευθυντήριες αρχές από κοινού με τα εθνικά ΣΕΕ. Η Cosmetics Europe θα προσπαθήσει επίσης να διασφαλίσει ότι η συμμόρφωση με τις διατάξεις των εν λόγω κατευθυντήριων αρχών από τα μέλη της θα παρακολουθείται τακτικά κατά τρόπο διαφανή, συμμετοχικό και υπεύθυνο.
Με βάση την πρόοδο κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών, την τήρηση των δεδομένων, το συνεχή διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς κλπ., η Cosmetics Europe δεσμεύεται να επανεξετάζει τακτικά τις κατευθυντήριες αρχές. Αυτό γίνεται για να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές αυτές συνεχίζουν να αντανακλούν κοινωνικές τάσεις και προσδοκίες, και να τροποποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες.

2 Κατευθυντήριες αρχές


2.1 Ειλικρίνεια στη Διαφήμιση
Η Cosmetics Europe δεσμεύεται να παρέχει ειλικρίνεια στη διαφήμιση και την επικοινωνία μάρκετινγκ, να μην παραπλανεί και παραπληροφορεί τους καταναλωτές σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η ειλικρίνεια στη διαφήμιση είναι το βασικό και ουσιώδες μέρος μιας υπεύθυνης προσέγγισης για τη διαφήμιση όλων των προϊόντων.

2.1.1 Τεκμηρίωση ισχυρισμών προϊόντος
Οι ισχυρισμοί καλλυντικών προϊόντων, είτε ρητά είτε σιωπηρά, θα πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Το συγκεκριμένο πλαίσιο και οι συνθήκες στις οποίες διατυπώνονται οι ισχυρισμοί (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Οι ισχυρισμοί θα πρέπει να συμμορφώνονται με:

 1. Τον κατάλογο των κοινών κριτηρίων που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 :
 • Νομική συμμόρφωση
 • Αλήθεια
 • Υποστήριξη απόδειξης
 • Ειλικρίνεια
 • Δικαιοσύνη
 • Να επιτρέπει ενημερωμένες αποφάσεις
 1. Η "Βέλτιστη πρακτική για την τεκμηρίωση ισχυρισμών»3, εφαρμόζεται σε:
 • Πειραματικές μελέτες
 • Δοκιμές καταναλωτών
 • Χρήση δημοσιευμένων πληροφοριών

2 Κατάλογος των κοινών κριτηρίων για ισχυρισμούς που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στα καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009
3 Παράρτημα "βέλτιστες πρακτικές για την απόδειξη τεκμηρίωσης ισχυρισμών" στον κατάλογο κοινών κριτηρίων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στα καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

2.1.2 Τιμιότητα στην Εικόνα

Οι ψηφιακές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την ομορφιά των εικόνων, να μεταφέρουν την προσωπικότητα της μάρκας και την θέση της  ή κάποιο συγκεκριμένο όφελος του προϊόντος.

Ωστόσο, η χρήση των πριν και μετά τεχνικών, όπως στυλ, ρετούς, πρόσθετες βλεφαρίδες, extension μαλλιών, κ.λπ., θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες αρχές:

 1. Ο διαφημιστής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η εικόνα της απόδοσης ενός διαφημιζόμενου προϊόντος δεν είναι παραπλανητική (βλ. Τεκμηρίωση ισχυρισμών προϊόντων).
 2. Οι ψηφιακές τεχνικές δεν θα πρέπει να αλλάζουν τις εικόνες των μοντέλων έτσι ώστε τα σχήματα του σώματος ή τα χαρακτηριστικά τους να μην είναι ρεαλιστικά και να μην παραπλανούν όσον αφορά την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.
 3. Πριν και μετά τεχνικές είναι αποδεκτές εφόσον δεν αποδίδουν στο προϊόν χαρακτηριστικά ή λειτουργίες που δεν έχει.

  Για παράδειγμα, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θα θεωρούνται παραπλανητικές:

  ─ Με προφανή υπερβολή ή στυλιζαρισμένες εικόνες ομορφιάς που δεν πρόκειται να ληφθούν κατά γράμμα.
  ─ Χρήση τεχνικών για να ενίσχυση της ομορφιάς των εικόνων που είναι ανεξάρτητες από το προϊόν ή το αποτέλεσμα που διαφημίζεται.

<< Αρχή < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα