Αν το βασικό στοιχείο για την ύπαρξη ενός φορέα αυτοδέσμευσης, όπως είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ), είναι ένα σύνολο κανόνων δεοντολογίας αποδεκτό από όλους τους φορείς της αγοράς, όπως είναι ο Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΚΔ-Ε), το μοναδικό «εργαλείο» για τη λειτουργία του συστήματος αυτού είναι οι Επιτροπές Ελέγχου.

Στο ΣΕΕ υπάρχουν 2 Επιτροπές Ελέγχου, η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια, και είναι αυτές – αποκλειστικά και μόνο – αρμόδιες και υπεύθυνες για να κρίνουν τις διαφημίσεις, σε 1ο και 2ο βαθμό αντίστοιχα.

Διαδικασία Εισαγωγής στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή

Στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή του ΣΕΕ συμμετέχουν – εθελοντικά – καταξιωμένα στελέχη της διαφημιστικής αγοράς, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του Marketing και της Επικοινωνίας, τα οποία προτείνονται από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) και την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών στους τομείς του Marketing και της Επικοινωνίας
  • Ιδανικά, εμπειρία σε περισσότερους από έναν κλάδο της αγοράς
  • Seniority: Middle – Upper Management
  • Επιτυχής συμμετοχή στο Good Advertising, το online πρόγραμμα μελέτης και εφαρμογής του ΕΚΔ-Ε

Αφού ο/η ενδιαφερόμενος/η προταθεί από το ΣΔΕ ή την ΕΔΕΕ, το ΣΕΕ  αποστέλλει τον Κώδικα Μελών και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και φροντίζει για μια αρχική συνάντηση προκειμένου να εξηγηθούν τα βασικά σημεία λειτουργίας του συστήματος αυτοδέσμευσης και να γίνει μια εισαγωγή στη διαδικασία της Επιτροπής και στον Κανονισμό της. Στη συνέχεια, το ΣΕΕ οργανώνει τη συμμετοχή του/της υποψηφίου/ίας στο Σεμινάριο Εισαγωγής (εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους κριτές, με ερωτήσεις επί της ύλης του σεμιναρίου ειδικά σχεδιασμένο για νεοεισερχόμενα μέλη). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου Εισαγωγής ο/η υποψήφιος/α πρέπει να παρακολουθήσει 3 συνεδριάσεις της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, ως ακροατής, πριν ενταχθεί σε αυτήν ως ενεργό μέλος.

Εισαγωγή νέων μελών στη Πρωτοβάθμια Επιτροπή (και η αντίστοιχη εκπαίδευση) θα πραγματοποιούνται μια φορά κάθε χρόνο (ή και εκτάκτως, αν το Δ.Σ. του ΣΕΕ κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής).

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα