Ο Κανονισμός Λειτουργίας των Επιτροπών προσδιορίζει τους όρους που διέπουν τη λειτουργία των Επιτροπών, θέτει τους κανόνες που όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να τηρούν και περιγράφει τια διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε στάδιο.

Οι κανόνες και οι διαδικασίες αυτές έχουν υιοθετηθεί με γνώμονα τη δίκαιη και ταχεία διαχείριση των υποθέσεων και έχουν διαμορφωθεί αντλώντας χρήσιμα συμπεράσματα από την πολυετή εφαρμογή του θεσμού της αυτοδέσμευσης.

Μέσα από τον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιτροπών κάθε ενδιαφερόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς απαιτείται και ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία κι έτσι υπηρετείται με επιτυχία μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις του ΣΕΕ, που είναι η απόλυτη διαφάνεια σε κάθε δραστηριότητα του.

 

 

 

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα