Το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) είναι ανεξάρτητη αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η λειτουργία του ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2003.

Ιδρύθηκε από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης – Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ) και από το Σύνδεσμο Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), κατ' επιταγήν του άρθρου 9 του κεφαλαίου Β΄ «Όργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου» του Νόμου 2863/2000.

Σκοπός της εταιρείας είναι τόσο ο κατασταλτικός όσο και ο εθελούσιος έλεγχος του περιεχομένου όλων των μορφών της εμπορικής επικοινωνίας, προκειμένου να διαπιστώνεται συμβουλευτικά, προληπτικά ή κατασταλτικά η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΔ-Ε), στο πλαίσιο πάντα της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο έλεγχος αυτός ασκείται από τις προβλεπόμενες Επιτροπές και την ευθύνη για τη σύσταση, οργάνωση και καλή λειτουργία τους έχει το ΣΕΕ.

Τα λειτουργικά έξοδα του ΣΕΕ καλύπτονται από τις συνδρομές των μελών του, από το ειδικό τέλος του Ν.3801/2009 και από τα παράβολα των προσφυγών των εταιρειών.

Το ΣΕΕ έχει συχνή και καλή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή καθώς και με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), το οποίο ενημερώνεται για όλες τις αποφάσεις που εκδίδονται και για άλλα κοινού ενδιαφέροντος θέματα.

Ελληνικός Κώδικας Διαφήμισης-Επικοινωνίας
Κανονισμός Α’βάθμιας Επιτροπής
Κανονισμός Β’βάθμιας Επιτροπής
Φόρμα αίτησης ελέγχου
Φόρμα αίτησης επανελέγχου
Τελευταίες Αποφάσεις
Δείτε περισσότερα